VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) platia pre všetky služby poskytnuté prostredníctvom stránky www.artco.sk („Stránka“), ktorú prevádzkuje spoločnosť ARTCO, s.r.o., so sídlom v Žiline („Prevádzkovateľ“).

 1. Tieto Podmienky upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom („Zákazník“) týkajúce sa nákupu tovaru alebo služieb prostredníctvom Stránky. Stránka nie je eshop, kúpna zmluva prebieha pri preberaní tovaru v predajni.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb.
 3. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky, ako aj všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky. Zmeny alebo doplnenia Podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.
 5. V prípade, ak má Zákazník akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Podmienok, môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Stránke.
 6. Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tovare a službách prostredníctvom Stránky. Tieto informácie sú vždy aktuálne a platné.
 7. Zákazník má právo na reklamáciu tovaru alebo služieb v súlade so zákonom a Reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa.
 8. V prípade sporu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa bude uplatňovať právo Slovenskej republiky.
 9. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok, ako aj všetky zmluvy uzavreté medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, sú viazané na príslušné platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 10. Stránka nie je eshop. Kúpna zmluva prebieha pri preberaní tovaru v predajni Prevádzkovateľa.
 11. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2022.