REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť ARTCO, s.r.o., so sídlom v Žiline (ďalej len „predávajúci“), vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  1. Tento reklamačný poriadok platí pre tovary, ktorých predajným miestom je kameňová predajňa spoločnosti ARTCO, spol. s r. o. v Žiline. Upozorňujeme, že stránka artco.sk nie je eshop a preto nie je možné na nej realizovať kúpu tovaru.
  2. Spotrebiteľ má právo reklamovať tovar, ktorý má vady, ktoré tovar mal v čase prevzatia spotrebiteľom, aj keď sa prejavia neskôr. Rovnako má právo reklamovať aj vady, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.
  3. Právo na uplatnenie reklamácie sa vzťahuje na tovar, ktorý je poškodený, nekompletný, nesplňuje stanovené normy, predpisy alebo výrobcovské špecifikácie.
  4. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu u predávajúceho v predajni v Žiline. Reklamáciu je možné uplatniť osobne, písomne alebo prostredníctvom e-mailu.
  5. Reklamácia musí obsahovať meno a priezvisko spotrebiteľa, jeho kontaktné údaje, dátum nákupu tovaru, opis vady a návrh na riešenie reklamácie.
  6. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi bezodkladne vystaviť potvrdenie o uplatnení práva zodpovednosti za vady tovaru.
  7. Reklamácia sa rieši bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokým sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na lehote dlhšej. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  8. V prípade, ak je reklamácia oprávnená, spotrebiteľ má právo na úhradu potrebných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Tieto náklady musí spotrebiteľ preukázať.
  9. Ostatné zásady, práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne zmienené v tomto Reklamačnom poriadku sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.