Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o náš podnik. Ochrana údajov má obzvlášť vysokú prioritu pre riadenie ARTCO, s.r.o .. Použitie internetových stránok ARTCO, s.r.o. bez akýchkoľvek údajov o osobných údajoch; Ak však subjekt údajov chce prostredníctvom našich webových stránok používať špeciálne podnikové služby, spracovanie osobných údajov by mohlo byť nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti získavame súhlas od dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) av súlade so špecifickou ochranou údajov pre jednotlivé krajiny predpisy platné pre spoločnosť ARTCO, sro Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce náš podnik informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účelu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov o právach, na ktoré majú nárok.
Ako kontrolór, ARTCO, s.r.o. zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zaistenie úplnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak internetové prenosy údajov môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu môže každý subjekt údajov slobodne prenášať osobné údaje prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napr. telefonicky.

1. Definícia

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti ARTCO, s.r.o. sa zakladá na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zaistili, najprv by sme chceli vysvetliť použitú terminológiu.
V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

 • a)    Osobné údaje

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (“subjekt údajov”). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b) Subjekt údajov

  Subjekt údajov je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva kontrolór zodpovedný za spracovanie.

 • c)    Spracovanie

  Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, úprava alebo úprava, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iným sprístupňovaním, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.

 • d)    Obmedzenie spracovania

  Obmedzením spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.

 • e)    Profilovanie

  Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatického spracovania osobných údajov pozostávajúcu z použitia osobných údajov na posúdenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu fyzickej osoby v práci, hospodárskej situácie, zdravia, osobných preferencií , záujmy, spoľahlivosť, správanie, umiestnenie alebo pohyby.

 • f)    Pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemožno pripísať konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií, za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú vedené oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie že osobné údaje nie sú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g)    Kontrolór alebo kontrolór zodpovedný za spracovanie

  Kontrolór alebo kontrolór zodpovedný za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; ak účel a spôsob takéhoto spracovania sú stanovené právom Únie alebo členského štátu, správca alebo osobitné kritériá na jeho určenie môžu byť ustanovené právom Únie alebo členským štátom.

 • h)    Spracovateľ

  Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 • i)      Príjemca

  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje zverejnené, či už tretia strana alebo nie. Avšak verejné orgány, ktoré môžu dostať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov; spracovanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej správy musí byť v súlade s uplatniteľnými pravidlami na ochranu údajov v súlade s účelmi spracovania.

 • j)      Tretia strana

  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako subjekt údajov, kontrolór, spracovateľ a osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo spracovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

 • k)    Súhlas

  Súhlasom dotknutej osoby sú akékoľvek slobodné, špecifické, informované a jednoznačné označenie želaní dotknutej osoby, ktorými sa prostredníctvom vyjadrenia alebo jasného pozitívneho konania vyjadrujú súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ,

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

Kontrolór na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:
ARTCO, s.r.o.
Kamenná 7
01001 Žilina
Slovensko
Telefón: +421918781406
Email: marketing@artco.sk
Web: www.artco.sk

3. Cookies

Internetové stránky ARTCO, s.r.o. používať cookies. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.
Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú tzv. Súbor cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dátových objektov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.
Použitím cookies, ARTCO, s.r.o. môže poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.
Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookie umožňujú, ako sme už uviedli, uznať našich používateľov webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookie, napr. nemusia zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode. Internetový obchod si spomína články, ktoré zákazník umiestnil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookie.
Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a preto môže trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti ARTCO, s.r.o. zhromažďuje rad všeobecných údajov a informácií, keď subjekt údajov alebo automatizovaný systém vyvolá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. Zozbierané môžu byť (1) typy prehliadačov a použité verzie, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) internetová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky (tzv. Sprostredkovatelia), (4) (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) akékoľvek iné podobné údaje a ktoré sa môžu použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.
Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť ARTCO, s.r.o. nevyvodzuje žiadne závery o subjekte údajov. Tieto informácie sú skôr potrebné na to, aby (1) správne doručili obsah našej webovej stránky, (2) optimalizovali obsah našich webových stránok, ako aj ich inzerciu, (3) zabezpečili dlhodobú životaschopnosť našich informačných technológií a technológií internetových stránok a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade počítačového útoku. Preto ARTCO, s.r.o. analyzuje anonymne štatisticky zhromaždené údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov nášho podniku a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

5. Možnosť kontaktu prostredníctvom webových stránok

Webová stránka spoločnosti ARTCO, s.r.o. obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našim podnikom, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovej adresy). Ak sa dotknutý subjekt obráti na kontrolóra e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje prenášané subjektom údajov sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje prenášané dobrovoľne subjektom údajov kontrolórovi údajov sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania subjektu údajov. Tieto osobné údaje nie sú prenesené na tretie strany.

6. Predplatné na komentáre v blogu na webových stránkach

Pripomienky z blogu ARTCO, s.r.o. môžu byť upísané tretími stranami. Najmä existuje možnosť, že komentátor sa prihlási k pripomienkam, ktoré nasledujú po jeho komentároch na konkrétnom blogovom príspevku.
Ak sa dotknutá osoba rozhodne predplatiť túto možnosť, kontrolór zašle automatický potvrdzovací e-mail a skontroluje postup dvojitého prihlásenia, či majiteľ určenej e-mailovej adresy rozhodol v prospech tejto možnosti. Možnosť prihlásiť sa na pripomienky môže byť kedykoľvek ukončená.

7. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Riadiaci orgán spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len počas obdobia, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uloženia, alebo ak to udelil európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia v zákonoch alebo predpisoch, na ktoré sa vzťahuje správca k.
Ak sa účel skladovania neuplatňuje alebo ak uplynie lehota na uchovávanie predpísaná európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa bežne blokujú alebo vymazávajú v súlade s právnymi požiadavkami.

8. Práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

  Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, spracúvajú. Ak si subjekt údajov želá využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa.

 • b) Právo na prístup

  Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom získať od kontrolóra bezplatné informácie o svojich osobných údajoch uložených kedykoľvek a kópiu týchto informácií. Okrem toho európske smernice a nariadenia udeľujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:

  • účely spracovania;
  • príslušné kategórie osobných údajov;
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
  • ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
  • existencia práva požiadať správcu o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovávania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
  • existencia práva podať sťažnosť orgánu dohľadu;
  • ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
  • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a predpokladané následky spracovanie pre dotknutú osobu.

  Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. Ak je to tak, dotknutá osoba má právo byť informovaná o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu.
  Ak subjekt údajov chce využiť toto právo na prístup, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa.

 • c) Právo na nápravu

  Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby bez zbytočného odkladu od kontrolóra obdržal opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Pri zohľadnení účelu spracovania má dotknutá osoba právo na dokončenie neúplných osobných údajov vrátane poskytnutia doplňujúceho vyhlásenia.
  Ak dotknutá osoba chce uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa.

 • d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

  Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby získal od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa z jedného z týchto dôvodov platí, pokiaľ spracovanie nie je potrebné:

  • Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
  • Subjekt údajov odoberie súhlas, na základe ktorého je spracovanie založené podľa článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. A) GDPR a ak neexistuje iný právny základ na spracovanie.
  • Dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracovanie alebo subjekt údajov namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
  • Osobné údaje boli neoprávnene spracované.
  • Osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu dodržiavania zákonnej povinnosti v právnych predpisoch Únie alebo členských štátov, ktoré podliehajú správcovi.
  • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenou v článku 8 ods. 1 GDPR.

  Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a subjekt údajov si želá požiadať o vymazanie osobných údajov uložených spoločnosťou ARTCO, s.r.o., môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti ARTCO, s.r.o. bezodkladne zabezpečí okamžité splnenie požiadavky na vymazanie.
  Ak prevádzkovateľ sprístupnil osobné údaje a je podľa článku 17 ods. 1 povinný vymazať osobné údaje, správca, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na vykonanie, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení s cieľom informovať ostatné kontrolórom spracúvajúcim osobné údaje, ktoré dotknutá osoba požadovala od týchto kontrolórov vymazaním akýchkoľvek odkazov alebo kopírovania alebo replikácie týchto osobných údajov, pokiaľ sa spracovanie nevyžaduje. Zamestnanci spoločnosti ARTCO, s.r.o. zabezpečí potrebné opatrenia v jednotlivých prípadoch.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania

  Každý subjekt údajov má právo, ktoré udelil európsky zákonodarca, aby získal od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak sa uplatňuje jedno z týchto podmienok:

  • Presnosť osobných údajov spochybňuje subjekt údajov, a to na obdobie, ktoré umožňuje kontrolórovi overiť správnosť osobných údajov.
  • Spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania.
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale od dotknutej osoby ich požaduje zriadenie, uplatnenie alebo obhajoba právnych nárokov.
  • Dotknutá osoba vzniesla námietky voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a subjekt údajov chce požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uložených spoločnosťou ARTCO, s.r.o., môže kedykoľvek kontaktovať každého zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec ARTCO, s.r.o. zabezpečí obmedzenie spracovania.

 • f) Právo na prenos údajov

  Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby dostal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré boli poskytnuté kontrolórovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Má právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. A) (GDPR) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracovanie nie je potrebné na vykonávanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci udelenej kontrolórovi.
  Okrem toho pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo od jedného správcu do iného, ak je to technicky uskutočniteľné, a ak tak neurobí nepriaznivo ovplyvňujú práva a slobody iných.
  V záujme uplatnenia práva na prenos údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať každého zamestnanca ARTCO, s.r.o ..

 • g) Právo na námietku

  Každý subjekt údajov má právo udeliť európskym zákonodarcom právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a ktoré je založené na písmenách e) alebo f) ) článku 6 ods. 1 GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.
  Spoločnosť ARTCO, s.r.o. nebudú ďalej spracúvať osobné údaje v prípade námietky, ak nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
  Ak ARTCO, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účely takéhoto uvedenia na trh. Toto sa vzťahuje na profilovanie v rozsahu, v ktorom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak subjekt údajov namieta proti ARTCO, s.r.o. na spracovanie na účely priameho marketingu, ARTCO, s.r.o. nebude ďalej spracovávať osobné údaje na tieto účely.
  Okrem toho má dotknutá osoba právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, spoločnosťou ARTCO, s.r.o. na vedecké alebo historické účely výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na vykonanie úlohy vykonanej z dôvodov verejného záujmu.
  V záujme uplatnenia práva na námietku môže dotknutá osoba kontaktovať každého zamestnanca ARTCO, sro Okrem toho je dotknutá osoba v kontexte využívania služieb informačnej spoločnosti bezplatná a bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES, aby využil svoje právo na námietku automatickými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

 • h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Každý subjekt údajov má právo udelené európskym zákonodarcom, aby nepodliehal rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré vyvoláva právne účinky, ktoré sa ho týkajú, alebo ho podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a správcom údajov, alebo (2) nie je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ, a ktorá tiež stanovuje prijatie vhodných opatrení na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb a legitímnych záujmov, alebo (3) nie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a správcom údajov, alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, ARTCO, s.r.o. vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby a oprávnených záujmov, prinajmenšom právo získať ľudskú intervenciu zo strany kontrolóra, vyjadriť svoje stanovisko a napadnúť rozhodnutie.
  Ak si subjekt údajov želá uplatňovať práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca ARTCO, s.r.o ..

 • i) Právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajov

  Každý dotknutý subjekt má právo udeliť európskym zákonodarcom právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť si právo odňať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na každého zamestnanca ARTCO, s.r.o ..

9. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku

Na tejto webovej stránke má kontrolór integrované komponenty podniku Facebook. Facebook je sociálna sieť.
Sociálna sieť je miestom pre spoločenské stretnutia na internete, online komunity, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí zahrnúť vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a sieť prostredníctvom požiadaviek na priateľov.
Spoločnosť Facebook je spoločnosťou Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, kontrolórom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.
Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorá je riadená kontrolórom a do ktorej bola integrovaná zložka Facebook (pluginy na Facebooku), je webový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky sa zobrazí výzva na prevzatie zobrazenia príslušnej zložky Facebook z Facebooku prostredníctvom komponentu Facebook. Prehľad všetkých doplnkov Facebooku je prístupný na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V priebehu tohto technického postupu je Facebook upozornený na to, akú konkrétnu podstránku našich stránok navštívila dotknutá osoba.
Ak je subjekt údajov prihlásený súčasne na Facebooku, Facebook zisťuje pri každej výzve na našej webovej stránke subjektom údajov – a počas celého trvania ich pobytu na našej internetovej stránke – ktorú konkrétnu podstránku nášho internetu stránku navštívil daný subjekt. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a súvisia s príslušným účtom Facebooku subjektu údajov. Ak subjekt údajov klikne na jedno z tlačidiel Facebook integrovaných do našich webových stránok, napr. tlačidlo “Rovnako ako” alebo ak subjekt podáva komentár, potom sa služba Facebook zhoduje s týmito údajmi s osobným používateľským účtom Facebooku subjektu údajov a ukladá osobné údaje.
Spoločnosť Facebook dostáva vždy prostredníctvom komponentu Facebook informácie o návšteve webových stránok subjektom údajov vždy, keď sa dotknutá osoba prihlási súčasne na Facebooku v čase vyžiadania na našu webovú stránku. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či subjekt údajov klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak takýto prenos informácií na Facebook nie je pre predmetnú osobu žiadúci, môže to zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku predtým, ako sa uskutoční výzva na našu webovú stránku.
Smernica o ochrane údajov publikovaná spoločnosťou Facebook, ktorá je k dispozícii na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov prostredníctvom Facebooku. Okrem toho sa vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia subjektu údajov. Navyše sú k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú elimináciu prenosu údajov na Facebook. Tieto aplikácie môžu používatelia použiť na odstránenie prenosu údajov na Facebook.

10. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na tejto webovej lokalite kontrolór integroval komponent Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ), o ktorých podstránkach bola navštevovaná, o tom, ako často a za akú dobu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.
Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.
Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics používa regulátor aplikáciu “_gat.anonymizeIp”. Prostredníctvom tejto žiadosti spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia subjektu údajov a anonymizuje pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.
Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti na našich webových stránkach. Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našich webových stránok a na poskytovanie online prehľadov, ktoré zobrazujú činnosti na našich webových stránkach a poskytujú nám ďalšie služby súvisiace s používaním našej internetovej stránky.
Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií subjektu údajov. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. S nastavením súboru cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór a do ktorého bola integrovaná súčasť služby Google Analytics, internetový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky predloží údaje prostredníctvom Komponentu Google Analytics na účely online inzercie a zúčtovania provízií spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako napríklad adresa IP subjektu údajov, ktorá slúži spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vytvorenie provízií.
Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.
Subjekt údajov môže, ako je uvedené vyššie, zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takáto úprava použitého internetového prehliadača by tiež zabránila tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Okrem toho súbory cookie, ktoré už používa služba Google Analytics, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť akékoľvek takéto , Z tohto dôvodu musí subjekt údajov stiahnuť odkaz na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout doplnok prehliadača a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že všetky údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nemusia preniesť do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je informačný systém subjektu údajov neskôr vymazaný, naformátovaný alebo novo inštalovaný, potom subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnky prehliadača na zakázanie služby Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný subjektom údajov alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá je pripísateľná ich sfére kompetencií alebo je vypnutá, je možné vykonať opätovnú inštaláciu alebo opätovnú aktiváciu doplnkov prehliadača.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/.

11. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania remarketingu Google

Na tejto webovej lokalite má kontrolór integrované služby Google pre remarketing. Remarketing Google je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje podniku zobrazovať reklamu používateľom internetu, ktorí sa predtým zdržiavali na podnikovej internetovej stránke. Integrácia remarketingu Google preto umožňuje podniku vytvárať reklamy založené na používateľoch, a preto zobrazuje relevantné reklamy záujmovým používateľom internetu.
Prevádzkovateľom remarketingových služieb spoločnosti Google je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.
Účelom Remarketingu Google je vloženie reklamy relevantnej pre záujmy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovať reklamy v sieti Google alebo na iných webových stránkach, ktoré sú založené na individuálnych potrebách a zodpovedajú záujmom používateľov internetu.
Remarketing spoločnosti Google nastavuje súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. S nastavením súboru cookie spoločnosť Google povolí uznanie návštevníka našej webovej lokality, ak zavolá po sebe idúcich webových stránkach, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom vyvolaní na internetovej stránke, na ktorej služba bola integrovaná remarketingom Google, sa webový prehliadač subjektu údajov automaticky identifikuje v spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google prijíma osobné informácie, ako napríklad adresu IP alebo správanie surfistov používateľa, ktoré spoločnosť Google okrem iného používa na vloženie relevantnej reklamy.
Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, napr. internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštevujeme naše internetové stránky, osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.
Subjekt údajov môže, ako je uvedené vyššie, zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto prispôsobenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Okrem toho súbory cookie, ktoré už spoločnosť Google používa, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči reklame založenej na záujmoch zo strany spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov vyvolať odkaz na stránku www.google.de/settings/ads a vykonať požadované nastavenia v každom internetovom prehliadači používanom subjektom údajov.
Ďalšie informácie a skutočné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google sa môžu získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

12. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google+

Na tejto webovej lokalite kontrolór integroval tlačidlo Google+ ako komponent. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je sociálnym miestom stretávania sa na internete, online komunity, ktorá obyčajne umožňuje užívateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete zahrnúť vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a sieť prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.
Prevádzkovateľom spoločnosti Google+ je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ ŠTÁTY.
Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór a na ktorom je integrované tlačidlo Google+, internetový prehliadač v systéme informačnej technológie subjektu údajov automaticky stiahne zobrazenie zodpovedajúceho Tlačidlo Google+ spoločnosti Google prostredníctvom príslušného komponentu tlačidla Google+. V priebehu tohto technického postupu je spoločnosť Google informovaná o tom, akú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila. Podrobnejšie informácie o službe Google+ nájdete na stránke https://developers.google.com/+/.
Ak sa dotknutá osoba prihlási naraz na službu Google+, spoločnosť Google pri každom vyvolaní na našej webovej stránke subjektom údajov a počas celého trvania jeho pobytu na našej internetovej stránke rozpozná, ktoré konkrétne podstránky našej stránky Internetovú stránku navštívil subjekt údajov. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tlačidla Google+ a služba Google ich zodpovedá príslušnému účtu Google+ priradenému subjektu údajov.
Ak subjekt údajov klikne na tlačidlo Google+ integrované na našich webových stránkach a poskytne odporúčanie Google+ 1, potom spoločnosť Google pridelí tieto informácie osobnému používateľskému účtu Google+ subjektu údajov a uloží osobné údaje. Spoločnosť Google ukladá odporúčanie subjektu údajov v službe Google+ 1 a zverejňuje ho v súlade s podmienkami a podmienkami prijatými dotknutou osobou v tejto súvislosti. Následne odporúčanie Google+ 1 poskytnuté subjektom údajov na tejto webovej lokalite spolu s inými osobnými údajmi, ako napríklad názvom účtu Google+ používaným subjektom údajov a uloženou fotografiou, sa ukladá a spracováva v iných službách Google, ako je napríklad vyhľadávací nástroj výsledky vyhľadávacieho nástroja Google, účet Google subjektu údajov alebo na iných miestach, napr na internetových stránkach alebo vo vzťahu k reklamám. Spoločnosť Google je tiež schopná prepojiť návštevu týchto webových stránok s inými osobnými údajmi uloženými v službe Google. Spoločnosť Google ďalej zaznamenáva tieto osobné informácie s cieľom zlepšiť alebo optimalizovať rôzne služby Google.
Prostredníctvom tlačidla Google+ získava spoločnosť Google informácie o tom, že subjekt údajov navštívil našu webovú stránku, ak je subjekt údajov v čase výzvy na naše webové stránky prihlásený do služby Google+. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či subjekt údajov klikne alebo klepne na tlačidlo Google+.
Ak dotknutá osoba nechce odoslať osobné údaje spoločnosti Google, môže zabrániť takémuto prenosu tým, že sa odhlási zo svojho účtu Google+ predtým, ako zavolá našu webovú stránku.
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google je možné získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Viac odkazov od spoločnosti Google o tlačidle Google+ 1 je možné získať na stránke https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google-AdWords

Na tejto webovej lokalite správca integroval službu Google AdWords. Služba Google AdWords je služba pre internetovú reklamu, ktorá umožňuje inzerentovi umiestniť reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazí reklama vo výsledkoch vyhľadávania Google iba potom, keď používateľ použije vyhľadávací nástroj na vyhľadanie výsledkov vyhľadávania relevantných pre kľúčové slová. V Reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu, pričom sa zohľadňujú predtým definované kľúčové slová.
Prevádzkovateľom spoločnosti Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ ŠTÁTY.
Účelom služby Google AdWords je propagácia našich webových stránok zahrnutím relevantnej reklamy na webové stránky tretích strán a do výsledkov vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a vložením inzercie treťou stranou na naše webové stránky.
Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, v systéme informačnej technológie subjektu údajov sa prostredníctvom spoločnosti Google podáva konverzný súbor cookie. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu subjektu údajov. Ak súbor cookie neuplynul, cookie konverzie sa používa na overenie, či niektoré podstránky, napríklad nákupný košík z online obchodu, boli vyvolané na našej webovej stránke. Prostredníctvom súboru cookie na premenu dokáže spoločnosť Google i kontrolór pochopiť, či osoba, ktorá dosiahla reklamu na našej webovej stránke v službe AdWords, generovala predaj, tj vykonala alebo zrušila predaj tovaru.
Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie pre konverzie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Tieto štatistiky návštev sa používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli zobrazovaní prostredníctvom reklám služby AdWords, aby zistili úspešnosť alebo neúspech každej reklamy služby AdWords a optimalizovali naše reklamy AdWords v budúcnosti. Ani naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať subjekt údajov.
Súbor cookie na konverzie ukladá osobné údaje, napr. internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštevujeme naše internetové stránky, osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.
Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako je uvedené vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tak trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo spoločnosti Google, aby v systéme informačnej technológie subjektu údajov umiestnila konverzný súbor cookie. Okrem toho súbor cookie nastavený službou Google AdWords môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Subjekt údajov má možnosť vzniesť námietky voči záujmovej reklame spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov pristupovať z každého prehliadača pomocou odkazu www.google.de/settings/ads a nastaviť požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

14. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby YouTube

Na tejto webovej lokalite má kontrolór integrované komponenty služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videa bezplatne nastaviť videoklipy a ostatných používateľov, čo tiež poskytuje bezplatné prezeranie, kontrolu a komentovanie. Služba YouTube vám umožňuje publikovať všetky druhy videí, takže môžete získať prístup k plným filmom a televíznym vysielaniam, ako aj k hudobným videám, príveskom a videám, ktoré používatelia využívajú prostredníctvom internetového portálu.
Prevádzkovateľom spoločnosti YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ ŠTÁTY. Služba YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ ŠTÁTY.
Pri každej výzve na jednu z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór a na ktorom bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), sa automaticky zobrazí výzva na prehliadanie internetového prehliadača v systéme informačnej technológie subjektu údajov preberanie zobrazenia príslušnej zložky služby YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/en/. Počas tohto technického postupu získali YouTube a Google informácie o tom, akú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila.
Ak je predmet údajov prihlásený v službe YouTube, služba YouTube rozpozná pri každej výzve na podstránku obsahujúcu video YouTube, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívil subjekt údajov. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a príslušnému subjektu údajov sa priradí príslušný účet YouTube.
Služba YouTube a Google dostanú informácie prostredníctvom komponentu YouTube, ktoré dotknutá osoba navštívila na našej webovej stránke, ak sa dotknutá osoba v čase volania na našu webovú stránku prihlásila do služby YouTube; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak takýto prenos týchto informácií na stránky YouTube a Google nie je pre predmetnú osobu žiadúci, môže sa zabrániť doručeniu, ak sa subjekt pred odchodom na našu webovú stránku odhlási z vlastného účtu YouTube.
Ustanovenia o ochrane údajov YouTube, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.
15. Právny základ pre spracovanie
Art. 6 ods. 1 písm. GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, pre ktoré získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba dotknutá, ako je napríklad prípad, keď sú operácie spracovania potrebné na dodanie tovaru alebo na poskytnutie akejkoľvek inej služby, spracovanie je na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre takéto operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Podlieha naša spoločnosť právnej povinnosti, ktorou je spracovanie osobných údajov, ako napríklad plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v prípade, ak by bol návštevník v našej spoločnosti zranený a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by museli byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR. Nakoniec spracovateľské operácie by mohli byť založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento právny základ sa používa na operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je spracovanie nevyhnutné na účely legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, s výnimkou prípadu, keď takéto záujmy prevyšujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takéto spracovateľské operácie sú osobitne prípustné, pretože boli výslovne spomenuté európskym zákonodarcom. Domnieval sa, že by mohol byť prijatý legitímny záujem, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 ods. 2 GDPR).

16. Legitímne záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou

Ak je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR je náš legitímny záujem uskutočňovať naše podnikanie v prospech blahobytu všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

17. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené

Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania údajov. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje bežne vypúšťajú, pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

18. Poskytovanie osobných údajov ako zákonných alebo zmluvných požiadaviek; Požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy; Povinnosť subjektu údajov poskytovať osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť potrebné uzatvoriť zmluvu, že subjekt údajov nám poskytne osobné údaje, ktoré musí následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď naša spoločnosť podpíše s ňou zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou nemohla byť ukončená. Predtým, ako dotknutý subjekt poskytne osobné údaje, dotknutá osoba musí kontaktovať každého zamestnanca. Zamestnanec objasňuje subjektu údajov, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov dát.

19. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie alebo profilovanie.
Tieto pravidlá boli vytvorené pre ochranu osobných údajov v spolupráci s právnikmi ochrany súkromia spoločnosti.