Spoločnosť ARTCO, s.r.o. úspešne zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľ projektu:   Zvýšená konkurencieschopnosť spoločnosti zavedením inovatívnych technológií na zvýšenie efektivity využitia materiálu pri výrobe strešných systémov.

Názov projektu: Zavedenie inovatívnych technológií na výrobu strešnej krytiny, strešných a klampiarskych prvkov

Kód ITMS projektu: 25110121139

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os  1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Stručný popis projektu:

Realizáciou projektu – zakúpením inovatívnej technológie (troch liniek)  na výrobu strešnej krytiny, strešných a klampiarskych prvkov docielime, že i na slovenskom trhu, v rámci Žilinského kraja sa začne s výrobou maloformátovej strešnej krytiny. Doplnením chýbajúcich technologických zariadení je naša spoločnosť schopná vyrábať celý strešný systém samostatne a komplexne, dokážeme našim zákazníkom poskytnúť komplexný servis pri riešení strešných systémov, skrátiť dodávku služby, rozšíriť výrobný sortiment a celkove zvýšiť dostupnosť tejto krytiny na Slovensku. Realizácia projektu má pozitívny vplyv i na zamestnanosť  v rámci regiónu – vytvorené 2 pracovné miesta.

 

Miesto realizácie projektu:                         Stredné Slovensko, Žilinský  kraj, okres Žilina, Žitná 14

Výška NFP:                                                  191 758,- eur

Dátum začatia realizácia projektu:             marec 2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:       september 2015

Hlavná aktivita:                                            Zavedenie technológií

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.siea.gov.sk www.economy.gov.sk

 

Aktuálny stav po realizácii projektu k 30.09.2015

op1
op2
op3

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Investícia do Vašej budúcnosti“